جدول سایز بندی بانوان

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B. جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایز بندی بانوان

جدول سایز بندی آقایان

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B. جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایز بندی آقایان

جدول سایزبندی دختران ۱۴-۲ سال

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B. جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایزبندی دختران ۱۴-۲ سال

جدول سایز بندی پسرانه ۱۴-۲ سال

A. جهت اندازه گیری دور سینه، متر از برآمده ترین قسمت سینه گرفته می شود.
B. جهت اندازه گیری دور کمر، گود ترین قسمت کمر در نظر گرفته شود.
C. جهت اندازه گیری دور باسن، متر از برآمده ترین قسمت باسن گرفته شود.
D. جهت اندازه گیری قد داخل پا، از داخلی ترین قسمت فاق تا روی زمین اندازه گیری شود.
– اندازه ها کاملا بر اساس ابعاد بدن هستند و لباس با توجه به مدل آزاد یا جذب می شود.

جدول سایز بندی پسرانه ۱۴-۲ سال